Publications List 2016:

2016

13. Hong-Qiang Shen, Xiang Gao, Cong Liu, Shu-Bo Hu and Yong-Gui Zhou.* A Hydrogenation/Oxidative Fragmentation Cascade for Synthesis of Chiral 4,5-Dihydro-1H-benzo[d]azepin-1-ones. Org. Lett. 2016, 18, 5920-5923.


12. Mu-Wang Chen, Bo Wu, Zhang-Pei Chen, Lei Shi and Yong-Gui Zhou.* Synthesis of Chiral Fluorinated Propargylamines via Chemoselective Biomimetic Hydrogenation. Org. Lett. 2016, 18, 4650-4653.


11. Xiang Gao, Bo Wu, Zhong Yan and Yong-Gui Zhou.* Copper-catalyzed Enantioselective C–H Functionalization of Indoles with an Axially Chiral Bipyridine Ligand. Org. Biomol. Chem. 2016, 14, 8237-8240.


10. Zhong Yan, Bo Wu, Xiang Gao and Yong-Gui Zhou.* Enantioselective Synthesis of Quaternary α-aminophosphonates by Pd-catalyzed Arylation of Cyclic α-ketiminophosphonates with Arylboronic Acids. Chem. Commun. 2016, 52, 10882-10885.


9. Jie Wang, Mu-Wang Chen, Yue Ji, Shu-Bo Hu and Yong-Gui Zhou.* Kinetic Resolution of Axially Chiral 5- or 8-Substituted Quinolines via Asymmetric Transfer Hydrogenation. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 10413-10416.


8. Wen-Xue Huang, Lian-Jin Liu, Bo Wu, Guang-Shou Feng, Baomin Wang and Yong-Gui Zhou.* Synthesis of Chiral Piperazines via Hydrogenation of Pyrazines Activated by Alkyl Halides. Org. Lett. 2016, 18, 3082–3085.


7. Zhang-Pei Chen, and Yong-Gui Zhou.* Asymmetric Hydrogenation of Heteroarenes with Multiple Heteroatoms. Synthesis 2016, 48, 1769–1781.

6. Zhang-Pei Chen, Shu-Bo Hu, Mu-Wang Chen, and Yong-Gui Zhou.* Synthesis of Chiral Fluorinated Hydrazines via Pd-Catalyzed Asymmetric Hydrogenation. Org. Lett. 2016, 18, 2676–2679.

5. Shu-Bo Hu, Zhang-Pei Chen, Ji Zhou and Yong-Gui Zhou.* Synthesis of Electronically Deficient
(Rax,S,S)-F12-C3-TunePhos and Its Applications in Asymmetric 1,4-Addition Reactions. Tetrahedron Lett. 2016, 57, 1925-1929.

4. Wen-Xue Huang, Chang-Bin Yu, Yue Ji, Lian-Jin Liu and Yong-Gui Zhou.* Ir-Catalyzed Asymmetric Hydrogenation of Heteroaromatics Bearing a Hydroxyl Group, 3-Hydroxypyridinium Salts. ACS Catal. 2016, 6, 2368-2371.

3. Zhong Yan, Bo Wu, Xiang Gao, Mu-Wang Chen and Yong-Gui Zhou.* Enantioselective Synthesis of α-Amino Phosphonates via Pd-Catalyzed Asymmetric Hydrogenation. Org. Lett. 2016, 18, 692–695.

2. Guang-Shou Feng, Yue Ji, Hui-Fang Liu, Lei Shi* and Yong-Gui Zhou.* Solvent-promoted Highly Selective Dehydrogenation of Tetrahydroisoquinolines without Catalyst and Hydrogen Acceptor. Tetrahedron Letters 2016, 57, 747–749.

1. Xiang Gao, Bo Wu, Zhong Yan and Yong-Gui Zhou.* Enantioselective Palladium-catalyzed Arylation of N-tosylarylimines with Arylboronic Acids Using a Chiral 2,2’-bipyridine Ligand. Org. Biomol. Chem. 2016, 14, 55-58.