Publications List 2017:

2017

4. Bo Wu, Zhaoyuan Yu, Xiang Gao, Yu Lan* and Yong-Gui Zhou.* Regioselective α-Addition of Deconjugated Butenolides: Enantioselective Synthesis of Dihydrocoumarins. Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 4006-4010.3. Bo Song, Yue Ji, Shu-Bo Hu, Chang-Bin Yu and Yong-Gui Zhou.* Synthesis of Chiral γ-Sultams through Intramolecular Reductive Amination with Sulfonylcarbamate as N-source. Tetrahedron Lett. 2017, 58, 1528-1530.2. Ji Zhou, Mao-Lin Wang, Xiang Gao, Guo-Fang Jiang* and Yong-Gui Zhou.* Bifunctional Squaramide-catalyzed Synthesis of Chiral Dihydrocoumarins via ortho-Quinone Methides Generated from 2-(1-tosylalkyl)phenols. Chem. Commun. 2017, 53, 3531-3534.1. Bo Song, Chang-Bin Yu, Yue Ji, Mu-Wang Chen and Yong-Gui Zhou.* Synthesis of Chiral Sultams via Palladium-catalyzed Intramolecular Asymmetric Reductive Amination. Chem. Commun. 2017, 53, 1704-1707.