201

Pyrroles

Publications List:

Our Work:     

1. Duo-Sheng Wang, Zhi-Shi Ye, Qing-An Chen, Yong-Gui Zhou,* Chang-Bin Yu, Hong-Jun Fan,* and Ying Duan.  Enantioselective Partial Hydrogenation of Simple Pyrroles:  A Facile Access to Chiral 1-Pyrrolines. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 8866-8869.


Others' Work:

1. Ryoichi Kuwano,* Manabu Kashiwabara, Masato Ohsumi and Hiroki Kusano. Catalytic Asymmetric Hydrogenation of 2,3,5-Trisubstituted Pyrroles. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 808-809.


 

关闭