201

Pyrroles

Publications List:

Pyrroles

Our Work:

1. Duo-Sheng Wang, Zhi-Shi Ye, Qing-An Chen, Yong-Gui Zhou,* Chang-Bin Yu,Hong-Jun Fan,* and Ying Duan.  Enantioselective Partial Hydrogenation of Simple Pyrroles:A Facile Access to Chiral 1-Pyrrolines. J.  Am. Chem. Soc. 2011, 133, 8866-8869.

Others' Work:

1. Ryoichi Kuwano,* Manabu Kashiwabara, Masato Ohsumi and Hiroki Kusano. Catalytic Asymmetric Hydrogenation of 2,3,5-Trisubstituted Pyrroles. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 808-809.


   

 

关闭