201

2021

2021

undefined

16. Bingru Shao, Lei Shi,* and Yong-Gui Zhou.* Asymmetric Hydrogenation of O-/N-Functional Group Substituted Arenes. Chem. Commun. 2021, 57, 12741-12753.

undefined

undefined

15. Zi-Qi Hu, Xiang Li, Li-Xia Liu, Chang-Bin Yu,* and Yong-Gui Zhou.* Ruthenium-Catalyzed Asymmetric Transfer Hydrogenation of β-Substituted α-Oxobutyrolactones. J. Org. Chem. 2021, 86, 17453-17461.

undefined

undefined

14. Zi-Biao Zhao, Jie Wang, Zhou-Hao Zhu, Mu-Wang Chen,* and Yong-Gui Zhou.* Enantioselective Synthesis of 2-Functionalized Tetrahydroquinolines through Biomimetic Reduction. Org. Lett. 2021, 23, 9112-9117.

undefined

undefined

13. Li-Xia Liu, Wen-Jun Huang, Qing-Xian Xie, Bo Wu, Chang-Bin Yu,* and Yong-Gui Zhou.* Dynamic Kinetic Resolution of Flavanoids via Asymmetric Allylic Alkylation: Construction of Two Contiguous Stereogenic Centers on Nucleophiles. ACS Catal. 2021, 11, 12859-12863.

undefined

undefined

12. Guang-Shou Feng, Zi-Biao Zhao, Lei Shi,* and Yong-Gui Zhou.* Synthesis of Chiral Piperazin-2-ones through Palladium-Catalyzed Asymmetric Hydrogenation of Pyrazin-2-ols. Org. Chem. Front. 2021, 8, 6273-6278.

undefined

undefined

11. Bo Wu, Jimin Yang, Shu-Bo Hu, Chang-Bin Yu, Zi-Biao Zhao, Yi Luo,* and Yong-Gui Zhou.* Diboron-Mediated Palladium-Catalyzed Asymmetric Transfer Hydrogenation Using the Proton of Alcohols as Hydro- gen Source. Sci. China Chem. 2021, 64, 1743-1749.

undefined

undefined

10. Zhou-Hao Zhu, Yi-Xuan Ding, Bo Wu, and Yong-Gui Zhou.* Biomimetic Asymmetric Reduction of Tetrasubstituted Olefin 2,3-Disubstituted Inden-1-ones with Chiral and Regenerable NAD(P)H Model CYNAM. Org. Lett. 2021, 23, 7166-7170.

undefined

undefined

9. Yuan He, Zilong Huang, Juan Ma, Fei Huang, Jie Lin, Hongmei Wang,* Bao-Hua Xu, Yong-Gui Zhou,* and Zhengkun, Yu.* Palladium-Catalyzed Fluoroalkylation via C(sp3)-S Bond Cleavage of Vinylsulfonium Salts. Org. Lett. 2021, 23, 6110-6114.

undefined

undefined

8. Yang Zhao, Yi-Xuan Ding, Bo Wu and Yong-Gui Zhou.* Nickel-Catalyzed Asymmetric Hydrogenation for Kinetic Resolution of [2.2]Paracyclophane-Derived Cyclic N-Sulfonylimines. J. Org. Chem. 2021, 86, 10788-10798.

undefined


undefined

7. Xin-Wei Wang, Xiang Li, Mu-Wang Chen, Bo Wu and Yong-Gui Zhou.* Chiral Phosphoric Acid-Catalyzed Pictet-Spengler Reactions for Synthesis of 5',11'-Dihydrospiro[indoline-3,6'-indolo[3,2‑c]- quinolin]-2-ones Containing Quaternary Stereocenters. J. Org. Chem. 2021, 86, 6897-6906.

undefined

undefined

6. Zhou-Hao Zhu, Yi-Xuan Ding and Yong-Gui Zhou.* Biomimetic Reduction of Imines and Hetero- aromatics with Chiral and Regenerable [2.2]Paracyclophane-Based NAD(P)H Model CYNAM. Tetrahedron 2021, 83, 131968.

undefined

undefined

5. Wen-Jun Huang, Ya-Ya Ma, Li-Xia Liu, Bo Wu, Guo-Fang Jiang* and Yong-Gui Zhou.* Chiral Phosphoric Acid-Catalyzed C6 Functionalization of 2,3-Disubstituted Indoles for Synthesis of Hetero-triarylmethanes. Org. Lett. 2021, 23, 2393-2398.

undefined

undefined

4. Xin-Wei Wang, Mu-Wang Chen, Bo Wu, Baomin Wang, Boshun Wan and Yong-Gui Zhou.* Chiral Phosphoric Acid-Catalyzed Regioselective Synthesis of Spiro Aminals with Quarternary Stereocenters. Tetrahedron Lett. 2021, 62, 152793.

undefined

undefined

3. Gang Wang, Jin-Chen Li, Yong-Gui Zhou and Zhi-Shi Ye.* Enantioselective Synthesis of Indole-Fused Bicyclo[3.2.1]octanes via Palladium(II)-Catalyzed Cascade Reaction. Org. Lett. 2021, 23, 802-807.

undefined

undefined

2. Yang Zhao, Xiao-Qing Wang, Yan-Jiang Yu and Yong-Gui Zhou.* Kinetic Resolution of [2.2]Paracy- clophane-Derived Cyclic N-Sulfonylimines via Palladium-Catalyzed Addition of Arylboronic Acids. J. Org. Chem. 2021, 86, 1262-1272.

undefined

2DA9

1. Yi-Xuan Ding, Zhou-Hao Zhu, Han Wang, Chang-Bin Yu and Yong-Gui Zhou.* Construction of Three Stereocenters via Hydrogenative Desymmetrization of 2,2,5-Trisubstituted Cyclohexane-1,3-diones. Sci. China Chem. 2021, 64, 232-237.

undefined